Διευκρινίσεις για την διαδικασία ελέγχου της πορείας της αίτησης και των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ωφελούμενους

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών τους θα πρέπει ελέγχουν σε τακτά διαστήματα  την πορεία της αίτησης τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: 

 

 https://024.sepe.gr

 

και συγκεκριμένα μέσω της επιλογής “Ανάκτηση Αίτησης”

 

(http://024.sepe.gr/p/m/getapplication/el-gr). 

 

 Μπαίνοντας ο κάθε υποψήφιος στην Αίτηση του και συγκεκριμένα στην σελίδα δικαιολογητικών μπορεί να δει τις παρατηρήσεις από το αποτέλεσμα ελέγχου για κάθε δικαιολογητικό.  

 

 Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κάποιο δικαιολογητικό χαρακτηρισθεί ως “εκκρεμεί επαναμεταφόρτωσηupload” από την ομάδα ελέγχου των αιτήσεων, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος να επανυποβάλλει το σωστό δικαιολογητικό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων,  προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης του.