Ανακοίνωση ΣΕΠΕ, περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, στο πλαίσιο της Νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

 

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο της Νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» έπειτα από την ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την επεξεργασία, έλεγχο και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιλογής κατά φθίνουσα σειρά των Επιτυχόντων , των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, με τη Συνολική Βαθμολογία για τον καθένα ανά Περιφέρεια (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια που ορίζεται στην Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Επισημαίνεται πως οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (6/10/2020 έως 11/10/2020) από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην Νέα Πρόσκληση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, ο ΣΕΠΕ θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας - όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια - και θα προβεί σε οριστικοποίηση του Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων ανά ομάδα Περιφερειών.