Ανακοίνωση ΣΕΠΕ, περί Συγκρότησης Τελικού Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, έπειτα από τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος, στο πλαίσιο της Νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»  και έπειτα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, προβαίνει στη Συγκρότηση Τελικού Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, βάσει της μοριοδότησής τους ανά ομάδα περιφερειών.

Μπορείτε να προβείτε στην  ανάκτηση του αρχείου