Οδηγίες Σύνδεσης
Οδηγίες Παρακολούθησης Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
Οδηγίες Συμμετοχής στη Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Εισόδου

Ανακοινώσεις

 04 Dec 2019 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Τελικού Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων ενστάσεων
 20 Nov 2019 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 14 Nov 2019 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων
 06 Oct 2019 Ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο  του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 19 Sep 2019 Σημαντική ανακοίνωση αποστολής δικαιολογητικών με email
 04 Sep 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»