Ανακοινώσεις

 13 Oct 2020 Ανακοίνωση ΣΕΠΕ, περί Συγκρότησης Τελικού Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, έπειτα από τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων
 06 Oct 2020 Ανακοίνωση ΣΕΠΕ, περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, στο πλαίσιο της Νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 22 Sep 2020 Οδηγίες Υποβολής δικαιολογητικών
 16 Sep 2020 Διευκρινίσεις για την διαδικασία ελέγχου της πορείας της αίτησης και των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ωφελούμενους
 08 Sep 2020 Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 04 Dec 2019 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Τελικού Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων ενστάσεων
 20 Nov 2019 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 06 Oct 2019 Ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο  του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 21 Sep 2019 Οδηγίες Υποβολής δικαιολογητικών
 19 Sep 2019 Σημαντική ανακοίνωση αποστολής δικαιολογητικών με email
 04 Sep 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»